Om Öckerö Maritime Center

Brandutbildning, överlevnad, sjukvård, sjösäkerhet - vi utbildar i det mesta!

Öckerö Maritime Center

Öckerö Maritime Center (ÖMC) är ett komplett utbildningscentrum som bildades 1997 men då under namnet Fiskets Utbildningscentrum FUC. Innan vi under 2008 bytte namn till Öckerö Maritime Center, så användes namnet Sjösäkerhetsskolan för själva utbildningsverksam-heten. Då vår verksamhet under de senaste åren breddats till att omfatta en större del inom det maritima området, togs beslutet att ändra namnet till ÖMC för att täcka in alla delar av verksamheten.

ÖMC drivs av en ideell organisation som utgör en sammansättning av olika branschorganisationer inom fiske och sjöfart, vars ändamål är att
utbilda yrkesfolk inom fisket och sjöfarten när det gäller säkerhet, kvalitet och kompetensfrågor.

Ett nära samarbete sker också med Sjöräddningssällskapet SSRS, vars huvudinriktning är att rädda liv till sjöss genom att förfoga över en
effektiv och modern sjöräddningsorganisation.

Vår policy är att leverera högkvalitativa utbildningar inom sjösäkerhet och vår målsättning är att vara en resurs för såväl fisket, sjöfarten liksom på senare tid också vissa delar av luftfarten. Stora liksom små rederier, organisationer och företag ska känna sig lika välkomna och att vi med vårt stora kunnande och flexibilitet skall göra oss till er självklara samarbetspartner.

Våra instruktörer arbetar i sitt vardagliga arbete inom de områden som de undervisar i, vilket borgar för att kurserna har en klar förankring till verkligheten. Då vi förfogar över mycket moderna utbildningslokaler liksom en boendeanläggning med hotellstandard, erbjuder vi en mycket attraktiv studiemiljö. Att sedan hela anläggningen ligger i en oslagbar natur med verksamheten i direkt anslutning till havet, gör inte saken sämre.

Hjärtligt välkomna!

Stefan Sedersten
VD